>> English Language   >> German Language   >> Polish Language   >> Russian Language


Parlament Hanzeatycki zakłada sieć ds. innowacji dla klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego


W ramach projektu unijnego „BSR-QUICK” stworzone zostały podwaliny pod regular-ną kooperację uniwersytetów, przedsiębiorstw klasy średniej i izb zawodowych: Baltic Sea Academy już rozpoczęła swoją działalność, a w budowie znajdują się kolejne centra kompetencji.

hanseparlament_in_the_european_parliament.jpg

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) mają decydujące znaczenie dla dobrobytu nowo-czesnych społeczeństw w obszarze Morza Bałtyckiego: dają około 70 procent miejsc pracy, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw tworzą nowe stanowiska i kształcą dużą część młodych ludzi. Aby móc dalej przekazywać te ważne zadania, MiŚP mają ciągłe zapotrzebo-wanie na innowacje.

Publiczne wsparcie innowacji, które jest zbyt silnie skoncentrowane na bardzo nowoczesnych technologiach i dużych przedsiębiorstwach, omija jednak to zapotrzebowanie. „Przykładowo, w przypadku polityki prowadzonej dla klastrów 95% małych i średnich przedsiębiorstw nie jest w nią włączonych”, mówi Jürgen Hogeforster, Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego.

Lukę tego rodzaju rozpoznał Parlament Hanzeatycki i w ramach projektu „BSR-QUICK” za-czął ją wypełniać w unijnym programie nadbałtyckim INTERREG. W ciągu tylko trzech lat zrealizowano wiele działań dla klasy średniej, m.in. transfer wiedzy i technologii, prace badawczo-rozwojowe, kwalifikacje zawodowe i wspieranie współpracy międzynarodowej.

Dwoma najbardziej znaczącymi rezultatami projektu są tutaj: związek szkół wyższych „Baltic Sea Academy” i zapoczątkowany rozwój centrów kompetencji (center of competence) dla klasy średniej.

 


Baltic Sea Academy 

Baltic Sea Academy (BSA) jest odpowiednią dla MiŚP infrastrukturą zrzeszającą izby zawo-dowe, związki i uniwersytety. Od 2010 roku w BSA współpracuje 15 szkół wyższych i uniwer-sytetów z dziewięciu krajów nadbałtyckich, przy czym BSA przejęła następujące zadania dla klasy średniej:

- transfer innowacji, technologii i wiedzy dla MiŚP we współpracy z izbami zawodowymi i związkami.

- przeprowadzanie stosowanych zadań badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na konkretnych zapotrzebowaniach gospodarki klasy średniej.

- dalsze rozwijanie studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności kierunków studiów dwutorowych, czyli łączących naukę z praktyką.

 


Tematyczne centra kompetencji

commissioner_emeta_and_max_hogeforster.jpg

Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy zidentyfikowały sześć pól wzrostu mających szczególne zapotrzebowanie na innowacyjność ze strony MiŚP: m.in. efektywność energe-tyczna i ochrona środowiska, rozwój kadr i organizacji, jak również budownictwo połączone z oszczędzaniem zasobów.

Dla tych obszarów zbudowanych zostanie po jednym centrum kompetencji: wyspecjalizowane uniwersytety kooperują z izbami przemysłowo-handlowymi z obszaru nadbałtyckiego i w konkretny sposób wspierają gotowość przedsiębiorstw klasy średniej do innowacji, np. poprzez prace badawczo-rozwojowe, rozwijanie dwutorowych studiów licencjackich i działania dokształcające, transfer wiedzy i technologii.

Pierwsze konkretne prace zostały już rozpoczęte: programy treningowe do Corporate Social Responsibility, efektywność energetyczna, wspieranie kobiet i pracowników starszych wie-kiem na rynku pracy.

 


Dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji 

Program QUICK oferuje MiŚP z obszaru Morza Bałtyckiego szeroko rozumiane wsparcie in-nowacji, które obejmuje wszystkie istotne obszary i za pośrednictwem związku kooperacyj-nego dostarcza dokładnie dopasowane usługi z jednego źródła. I tak do przeprowadzonych realizacji należą przykładowo również:

- Opracowanie 3 nowych kursów dokształcających o wzroście skuteczności energetycznej i zastosowaniu energii odnawialnych, które zrealizowano dotychczas w obszarze Morza Bałtyckiego 28-krotnie, a wzięło w nich udział ponad 800 uczestników.

- Transfer 5 praktycznych działań w strefie dokształcania zawodowego wraz z ich implementacją w obszarze nadbałtyckim.

- 8 forów biznesowych o nowych technologiach, jak również międzynarodowe giełdy kooperacyjne, w których uczestniczyło ponad 600 MiŚP ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

- Rozwój 3 programów strategicznych: polityki gospodarczej, edukacyjnej i regionalnej dotyczących wspierania innowacji w MiŚP dzięki zmianom w polityce.

 


Uznanie komisarza UE Johannessa Hahn

hanseparlament commissioner Hahn

Na walnym zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego i projektu QUICK 15/16 listopada w Brukseli zaprezentowane zostały opinii publicznej, w tym posłom do Parlamentu Europejskie-go, jak również przedstawicielom komisji UE łączne rezultaty projektu QUICK. „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbał-tyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”, powiedział Johannes Hahn, komisarz UE do spraw polityki regionalnej. „Szczególnie chciałbym podziękować za Państwa inicjatywę włączania świata akademickiego do wspierania MiŚP.” Komisarz Hahn pochwalił również pełną zaufania atmosferę, którą stworzył Parlament Hanzeatycki, w której 50 związ-ków członkowskich ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego ma możliwość konstruktywnej współpracy.

Na przyjęciu w biurze Hanzy przedstawiony został polityczny program strategiczny „Innowac-je w polityce regionalnej”, który został doceniony przez członka Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta.

Na zaproszenie posłanki z Hamburga Birgit Schnieber-Jastram do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy dyskutowali z innymi parlamentarzystami o celach strategii nadbałtyckiej UE. W związku z tym Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic-Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Algirdas Šemeta, komisarz UE do spraw podatków i unii celnej, audytu i zwalczania oszustw odebrał podczas konferencji przekazany mu polityczno-gospodarczy program strategiczny Parlamentu Hanzeatyckiego, wyjaśniono mu też szanse europejskiej reformy podatkowej dla MiŚP.

 


BSR-QUICK w skrócie

professor_per_odenrick.jpg

„Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region“

Okres: od 2009 do 2012 roku

Budżet: 3.688.000 Euro, dofinansowany ze środków programu nadbałtyckiego UE INTER-REG.

Główne obszary działania itp.:

- założenie Baltic Sea Academy z 15 uniwersytetami z dziewięciu krajów nadbałtyckich,

- stworzenie infrastruktury i sieci wsparcia innowacji przy kooperacji z izbami zawodowymi, MiŚP i uniwersytetami,

- rozwój 3 klastrów innowacji, odpowiednich dla MiŚP,

- transfer wiedzy i technologii,

- przeprowadzenie działań badawczo-rozwojowych dla 75 MiŚP,

- sporządzenie planów biznesowych i inwestycyjnych dla 500 MiŚP,

- opracowanie i realizacja działań dokształcających o nowych technologiach,

- międzynarodowe fora biznesowe i giełdy kooperacyjne dla MiŚP ze wszystkich branży,

- opracowanie 3 programów strategicznych i złożenie ich do politycznych procesów decyzyjnych na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 


Hanse-Parlament 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Ce-lem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.

Rezultaty programu QUICK zostały podsumowane w wielojęzycznej broszurze, którą można zamówić w sekretariacie Parlamentu Hanzeatyckiego:

 

Hanse-Parlament e.V.
Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany
phone: +49 40 822447-0
email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. www.hanse-parlament.eu

Obszerne informacje znajdą się w 8 publikacjach książkowych, które ukazały się w serii publikacji Baltic Sea Academy.